Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Straż Miejska w Siechnicach
17 / 02 / 2020 Mariusz Różnowicz

 

Straż Miejska w Siechnicach
z siedzibą w Świętej Katarzynie

ul. Kolejowa 3, 55-010 Święta Katarzyna,
tel. 71 311 38 31
tel. dyżurny straży 500 079 483
fax 71 311 38 32

e-mail: strazmiejska@umsiechnice.pl

Komendantem Straży Miejskiej jest Radosław Radawiec.

 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia odnoszące się do działań SM w Siechnicach prosimy kierować na: strazmiejska@umsiechnice.pl

 

Do zadań Straży Miejskiej w Siechnicach należy:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3)    kontrola publicznego transportu zbiorowego w granicach upoważnień ustawowych;
4)    współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
5)    zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
6)    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7)    doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
8)    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi;
9)    zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań,
10)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Straży Miejskiej;
11)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu poprzez asystowanie przy czynnościach służbowych pracowników komórek organizacyjnych Urzędu w uzasadnionych przypadkach;
12)    dokonywanie czynności wyjaśniających i sprawdzających na zlecenie komórek organizacyjnych Urzędu samodzielnie lub w obecności pracownika właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej;
13)    podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków mieszkańców;
14)    wykonywanie doraźnych poleceń Burmistrza i niezwłoczne informowanie go o ich wykonaniu.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg