Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
05 / 09 / 2019

Pracami Biura zarządza:
Kierownik Andrzej Ćwiek tel.71 786 09 11, Budynek Dworca Kolejowego w Świętej Katarzynie, ul. Kolejowa 3 (1 piętro)

 

Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego jest organem doradczym w zakresie kompleksowej organizacji i koordynacji przedsięwzięć wchodzących w skład zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz prowadzi monitoring w systemie zmianowym na potrzeby Gminy. Jest koordynatorem w obszarze zarządzania kryzysowego na terenie Gminy. W skład Biura wchodzą Zespół Monitoringu Lokalnego oraz Magazyn Przeciwpowodziowy.

Do zadań Biura należy:

1)      w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:

a)      opracowywanie wytycznych i planów w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;

b)      opracowywanie programów i planów w zakresie szkolenia obronnego;

c)      organizowanie szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w tym zakresie;

d)      opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru;

e)      sporządzenie i aktualizowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

f)       organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;

g)      opracowywanie i aktualizacja Planu akcji kurierskiej oraz Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy;

h)      planowanie w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony na terenie Gminy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;

i)        realizowanie zadań dotyczących reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny;

j)        planowanie w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

k)      opracowywanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej;

l)        organizowanie Formacji Obrony Cywilnej;

m)     prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej;

n)      kontrolowanie i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne Urzędu na administrowanym terenie;

2)     w zakresie zarządzania kryzysowego:

a)      gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze Gminy;

b)      opracowywanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego w Gminie;

c)      monitorowanie zagrożeń i ich skutków, utrzymanie w gotowości systemu ostrzegania
i alarmowania;

d)      opracowywanie i aktualizacja Gminnego planu zarządzania kryzysowego;

e)      opracowywanie i aktualizacja Gminnego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

f)       planowanie zadań związanych z ewakuacją ludności i zwierząt;

g)      nadzór nad funkcjonowaniem i gospodarką magazynu przeciwpowodziowego Gminy;

3)     w zakresie monitoringu lokalnego:

a)      pełnienie dyżurów w systemie zmianowym na potrzeby Gminy;

b)     prowadzenie obserwacji na stanowisku monitoringu;

c)      przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o wystąpieniu nagłych zdarzeń, zagrożeń do właściwych służb ratowniczych, porządku publicznego i komunalnych, monitorowanie zdarzenia;

d)     utrzymywanie łączności i bieżąca wymiana informacji z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wrocławskiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
i likwidację skutków zdarzeń;

e)     prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, awarii technicznych i katastrof naturalnych, które
w istotny sposób zakłóciłyby funkcjonowanie Urzędu oraz dokumentowanie ich przebiegu;

f)      bieżąca analiza sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej Gminy na podstawie otrzymywanych ostrzeżeń, prognoz i komunikatów;

g)     realizacja zadań punktu alarmowania, ostrzeganie o zagrożeniach.

4)       sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura;

5)       inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg