Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (WPR)
12 / 06 / 2018 Mariusz Różnowicz

 

Pracami wydziału WPR zarządza:
Kierownik Barbara Borkowska, tel.71/786 09 27, pok. 211

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

1)    prowadzenie procedur w zakresie wydawania decyzji podziałowych, rozgraniczeniowych, adiacenckich, związanych ze wzrostem lub spadkiem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości lub uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z tytułu scalenia i podziału nieruchomości;

2)    współpraca z PZK we Wrocławiu w zakresie pozyskiwania wszelkich dokumentów geodezyjnych, map wypisów itp., regulowania stanów prawnych oraz w KW;

3)    nadzorowanie, uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w zakresie odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz na podstawie decyzji podziałowych;

4)    prowadzenie numeracji adresowej nieruchomości, w tym współpraca z Powiatowym Zakładem Katastralnym w sprawie aktualizacji bazy systemu informacji przestrzennej (WebEwid, WroSiP) przekazywanie;

5)    prowadzenie nazewnictwa ulic na terenie Gminy Siechnice;

6)    zlecanie i koordynowanie prac geodezyjnych ujętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami SP a także właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

7)    współpraca z fundacjami i innymi organizacjami zajmującymi się ekologią w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami;

8)    sprawowanie opieki i współpraca ze schroniskami, weterynarzami i innymi podmiotami w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami( tatuaże, czipy Safe-Animal: www.safe-animel.eu, Polskie Towarzystwo Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt: www.identyfikacja.pl, Animal ID: www.animalid.eu,) zlecenie do utylizacji padłych zwierząt;

9)    nadzorowanie, przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego;

10)  sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

11)  przygotowywanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

12) nadzór nad sporządzanymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

13) nadzór nad pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

14) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany stosunków wodnych;

15) kontrolowanie na terenie całej gminy stanu urządzeń melioracji szczegółowych i podstawowych, przeprowadzanie wizji w terenie, nadzorowanie robót konserwacyjnych cieków szczegółowych i tworzenie harmonogramu prac;

16) opiniowanie projektów technicznych w zakresie gospodarki wodnej w tym opracowań dotyczących przepływów również w zakresie pozwoleń wodnoprawnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w tym składanie uwag i odwołań;

17) współpraca z instytucjami w zakresie melioracji podstawowych w szczególności z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych;

18) współpraca z zarządzaniem kryzysowym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;

19) przygotowywanie materiałów do sporządzenia projektu gminnego programu ochrony środowiska;

20) przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, które mogą negatywnie oddziaływać na  środowisko;

21) podawanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie (decyzję) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

22) przygotowywanie postanowień, opinii w sprawie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów;

23) zbieranie wniosków na dofinansowywanie do utylizacji azbestowych pokryć dachowych;

24) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

25) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych, w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie odpadów;

26) ustalenie podmiotów korzystających ze środowiska i wyznaczanie zakresu korzystania ze środowiska;

27) przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony środowiska;

28) przygotowywanie opinii w sprawie decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych;

29) opiniowanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania;

30) nadzór nad lasami niepaństwowymi (sporządzanie wniosków cięć w lasach gminnych oraz wycena wartości drewna pozyskanego w tych lasach);

31) sporządzanie wniosków merytorycznych do Starosty w sprawie wycinki drzew na działkach gminnych;

32) nadzór nad gospodarką zadrzewieniową (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach);

33) nadzór nad gospodarką łowiecką (przygotowywanie opinii w sprawie przedkładanych planów łowieckich zagospodarowania obwodów łowieckich i pozyskania zwierzyny i ptactwa, przygotowywanie opinii w sprawie wniosków dot. prowadzonej gospodarki łowieckiej oraz wydzierżawiania obwodów łowieckich);

34) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie opinii w sprawach dot. istniejących i ustanawianych pomników przyrody, rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody;

35) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją i pielęgnacją zieleni, w tym utrzymania drzewostanu na terenie Gminy, oraz planowanie nowych nasadzeń, nasadzenia kompensacyjne;

36) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy;

37) sporządzanie wniosków do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o komunalizację mienia;

38) prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;

39) przygotowywanie zaświadczeń w sprawie pierwokupu;

40) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na podstawie akt osiedleńczych oraz innych dokumentów;

41) przygotowywanie ogłoszeń o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, prowadzenie przetargów; 

42) prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa;

43) prowadzenie dokumentacji związanej z szacowaniem strat w rolnictwie wynikających z nagłych zjawisk atmosferycznych;

44) zwalczanie roślin niebezpiecznych;

45) nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy;

46) przeprowadzanie przetargów, rokowań na sprzedaż nieruchomości;

47) współpraca z kancelariami notarialnymi;

48) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;

49) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;

50) współpraca z organami Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.;

51) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza Siechnic.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg