Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów (BZP)
12 / 06 / 2018 UM Siechnice

Pracami Biura zarządza:
kierownik Krystyna Choina, tel.71 786 09 14, pok. 102

 

Do zadań Biura Zamówień Publicznych i Umów należy:

1)    przygotowywanie i formalne prowadzenie przy współudziale pracowników Wydziałów i Biur Urzędu, postępowań o udzielania zamówień publicznych, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie;

2)    sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

3)    analiza planów zamówień przewidzianych do realizacji w roku budżetowym, na podstawie sporządzonych przez komórki organizacyjne planów rocznych oraz opracowywanie na rok budżetowy Planów Zamówień Publicznych Urzędu;

4)    udział w komisjach przetargowych i sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

6)    przygotowywanie ogłoszeń dla wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla prowadzonych postępowań;

7)    weryfikacja wniosków o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego, przygotowanych przez wnioskujących, przed ich przedłożeniem kierownikowi zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej;

8)    weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami przed ich przedłożeniem kierownikowi zamawiającego lub osobie upoważnionej w celu zatwierdzenia protokołu;

9)    gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych;

10) udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;

11) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;

12) przygotowywanie umów budowlanych, podwykonawczych, załączników, aneksów i deklaracji wekslowych do umów;

13) sporządzanie zestawień umów realizowanych i planowanych, sporządzanie zleceń i zamówień, kompletowanie dokumentów rejestrowych firm podwykonawczych, przygotowywanie zabezpieczeń umów i sprawdzanie poprawności z interesem inwestora;

14) opiniowanie zwrotów kaucji dla podwykonawców;

15) sprawdzanie zgodności treści umowy z podwykonawcami pod kątem zgodności zapisów z umową
z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

16) przygotowywanie planów finansowych i planów płatności;

17) dokonywanie uzgodnień w zakresie prawnego zaangażowania środków oraz wykonanych wydatków
w ramach zatwierdzonego planu finansowego;

18) pomoc techniczna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych;

19) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;

20) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura;

21) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg